Algemene Voorwaarden Studio Blend

• Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, overeenkomst en transactie tussen Studio Blend en een klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover er niet van deze voorwaarde door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

• Inspanningen Studio Blend
Studio Blend zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. Studio Blend zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de klant inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen en aanvullingen van de behandeling.

• Afspraken
Een afspraak die telefonisch, via WhatsApp, op de website, in de salon of via de mail gemaakt zijn, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de klant gereserveerd.
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Studio Blend melden, middels bekend telefoonnummer; 0411-211462 of e-mail adres; info@studio-blend.com zoals genoemd op de website; www.studio-blend.com.
Bovenstaande punten gelden ook indien de klant een andere behandeling wenst dan is afgesproken.
Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt, rekent Studio Blend 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant.
Wanneer een klant niet naar de afspraak komt en zich ook niet afgemeld te hebben rekent Studio Blend 100% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant.
Indien de klant meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Studio Blend de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Indien de klant meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Studio Blend de afspraak annuleren en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

• Betaling
Studio Blend vermeld alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website.
De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. De keuze is uit pinbetaling en/of contant. Biljetten van tweehonderd euro en vijfhonderd euro worden door ons niet geaccepteerd. Betalingen in termijnen zijn niet mogelijk.

• Persoonsgegevens & privacy
De klant voorziet Studio Blend voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Studio Blend aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Studio Blend neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een klantensysteem. Studio Blend behandelt vertrouwelijke gegevens van de klant volgens richtlijnen in de wet Bescherming Persoonsgegevens. Studio Blend behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

• Aansprakelijkheid
Studio Blend is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio Blend is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnengebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding en tevens het gebruik van hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten. Studio Blend garandeert dat de in Studio Blend uitgevoerde behandelingen voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

• Garantie
Studio Blend geeft de klant twee weken (14 dagen) garantie op de behandelingen en op de producten.

Deze garantie vervalt indien:
• De klant het haar/gelaat heeft laten onderhouden door een andere salon/styliste.
• De klant andere producen dan door Studio Blend geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van het haar/ gelaat.
• De klant adviezen voor thuisverzorging van het haar zoals meegedeeld, niet heeft opgevolgd.
• De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
• De klant na behandeling een sauna bezoek heeft gebracht of de klant met zon/winter vakantie is gegaan, dit zijn externe factoren waar wij geen invloed op hebben. En deze kunnen de behandeling aantasten.

• Beschadiging en diefstal
Studio Blend heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Studio Blend meldt diefstal altijd bij de politie.

• Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandelingen of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden doch binnen 5 werkdagen na ontdekking liefste schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Studio Blend dan wel bij de behandelende stylist.
Studio Blend is niet verplicht de klant geld terug te geven bij ontevredenheid.

• Beeldmateriaal/Inspiratie
Indien Studio Blend een voorbeeld toont van een inspiratie, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat op het haar/gelaat van de klant hoeft niet identiek te zijn aan de getoonde voorbeelden.

• Salon regels
De klant behoort zich in Studio Blend behoorlijk te gedragen volgens de algemene aanvaarden normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Studio Blend het recht de klant de toegang van de salon te weigeren.

• Recht
Op elke overeenkomst tussen Studio Blend en de klant is het Nederlandse recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.